Voor een snelle behandeling van uw huuraanvraag verzoeken wij u binnen 2 kalenderdagen alle documenten aan te leveren die volgens onderstaand overzicht van toepassing zijn op uw situatie. Indien u gehuwd bent of er sprake is van geregistreerd partnerschap, ontvangen wij ook graag alle documenten van uw partner.’ Neem a.u.b. het onderstaande overzicht zorgvuldig door. Onvolledige aanlevering leidt tot vertraging in de behandeling en mogelijk tot een afwijzing van uw aanvraag.

Te verstrekken documenten door alle huurders

 • Een duidelijk leesbare kleurenkopie van een geldige identiteitskaart of paspoort (voor- & achterzijde) conform richtlijnen van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs). Een kopie van een rijbewijs is niet toegestaan.
 • Uittreksel Basisregistratie Personen met Adreshistorie (verkrijgbaar bij de gemeente waar u staat ingeschreven, niet ouder dan 1 maand).
 • Kopie bankpas van de bankrekening, waarvan de huur zal worden afgeschreven.
 • Echtscheidingsconvenant indien u gescheiden bent (in verband met extra inkomsten of uitgaven).

Te verstrekken documenten afhankelijk van uw woonsituatie

Indien u een huurwoning heeft:

 • Verhuurders verklaring, die aan de eisen voldoet, zoals aangegeven in dit document.
 • Kopie bankafschrift laatste huurbetaling.

Indien u een koopwoning bezit:

 • Laatste jaaropgave van uw hypotheekverstrekker.
 • Hypotheekhouder verklaring van uw huidige woning (verkrijgbaar bij uw hypotheekverstrekker).
 • Verklaring van de bank waarbij u de oorspronkelijke hypotheek had afgesloten dat de lening volledig is afgelost (indien u de hypotheek volledig heeft afgelost).
 • De pagina’s van de verkoopovereenkomst waarop de verkoopprijs, de leverdatum, de passeerdatum en de ontbindende voorwaarden staan (indien u de woning reeds heeft verkocht).

Indien u inwonend bent:

Te verstrekken documenten afhankelijk van uw belangrijkste bron van inkomen

Indien u in loondienst werkzaam bent:

 • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand). Zie voorbeeld;
 • Overzicht arbeidsverleden via mijn uwv (uw gewaarmerkte verzekeringsbericht inclusief arbeidsverleden en loongegevens).
 • Kopie loonstroken van de laatste 3 maanden.
 • Kopie bankafschriften waarop het nettoloon volgens de loonstroken van de laatste 3 maanden is bijgeschreven en waarop bankrekeningnummer en tenaamstelling duidelijk zichtbaar zijn.
 • Kopie van de bankpas voor deze bankrekening.

Indien u zelfstandig ondernemer bent (houdt u rekening met een verplichte waarborgsom)

 • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet oudere dan 1 maand).
 • Accountantsrapporten van de afgelopen twee jaar (getekentd door uw accountant of boekhouder).
 • Kopie laatste definitieve aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand).
 • Kopie bankpas zakelijke rekening.

Indien u directeur-groot aandeelhouder bent van een vennootschap levert u bovendien aan:

 • Een kopie loonstrook van de laatste maand, t.a.v. het salaris dat de vennootschap aan u heeft verstrekt.
 • Een kopie van het bankafschrift waarop het nettoloon volgens de loonstrook van de laatste maand is bijgeschreven, waarop bankrekeningnummer en tenaamstelling duidelijk zichtbaar zijn.
 • Kopie van de bankpas van deze bankrekening. Indien dit een andere bankrekening betreft dan degene waarvan de toekomstige huur zal worden geïncasseerd.

Indien u uitkerings-/pensioengerechtigde bent:

 • Kopie laatste jaaropgaven (uitkering/AOW/pensioen).
 • Kopie bankafschrift laatste stortingen.
 • Kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift.

Indien u spaargeld heeft, dan ontvangen wij hier graag een kopie van uw bankafschrift van.

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming willen wij u verzoeken uw BSN-nummer door te halen op uw persoonlijke documenten.

Om u zo spoedig mogelijk een terugkoppeling te geven over de aangeleverde documenten, verzoeken wij u om deze bij voorkeur te uploaden op uw persoonlijke pagina. Na ontvangst van bovenstaande documenten zullen wij een kredietwaardigheidstoets uitvoeren.