Antidiscriminatiebeleid

Missie

MVGM heeft de missie om de beste full-service Property Manager binnen Europa te zijn, met focus op het creëren van gelukkige huurders, ontzorgen van onze klanten en een betere toekomst voor onze planeet.

Anti-discriminatie

Een voorwaarde voor onze missie is dat iedereen recht op gelijke behandeling heeft. MVGM zet zich in om (zorg)woningen te verhuren zonder te discrimineren op basis van ras, huidskleur, nationale afkomst, religie, geslacht (inclusief zwangerschap), leeftijd, seksuele geaardheid (inclusief genderidentiteit en - expressie), burgerlijke staat, handicap, veteranenstatus of enige andere grond die verboden is volgens de (inter)nationale wetgeving.

Daarnaast is MVGM streng tegen enige represailles tegen een persoon omdat hij of zij zich te goeder trouw verzet tegen of klaagt over discriminatie, dan wel helpt bij het onderzoek naar een klacht over discriminatie, of deelneemt aan een aanklacht tegen discriminatie.

Huurvoorwaarden

Iedere aanvraag wordt getoetst op basis van de (financiële) huurvoorwaarden die voor de specifieke woningen zijn opgesteld. Het kan voorkomen dat voor specifieke (zorg)woningen een leeftijdsgrens is vastgesteld. Om u als potentiële huurder op de huurvoorwaarden te toetsen, vragen wij (financiële) documenten van u om deze te kunnen toetsen. Als een potentiële huurder over onvoldoende inkomen beschikt, of niet in staat is de juiste informatie aan te leveren, of niet door de kredietwaardigheidscontrole en/of Sanctiewetcontrole doorkomt, kan de aanvraag, zonder opgaaf van reden, worden geweigerd.

Heeft u naar aanleiding van hierboven een vraag en/of een klacht, dan kunt u deze doorsturen naar [email protected]