Privacy policy

Privacyreglement MVGM
Dit is het privacyreglement van MVGM Facility B.V. te Rijswijk, handelsregisternummer 14622747, voor haar website www.mvgm.nl en alle daaraan onder het beheer van MVGM gelinkte portaalsites: www.mvgmvastgoedmanagement.nl; www.mvgmvvemanagement.nl; www.mvgmbedrijfshuisvesting.nl; www.mvgmwinkelmanagement.nl; www.mvgmvastgoedtaxaties.nl en www.ikwilhuren.nu (hierna: “MVGM Websites”). Dit reglement geeft u als gebruiker van de MVGM Websites inzicht in de gegevens die MVGM in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.

MVGM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Links naar websites van derden
Op de MVGM Websites zijn links naar websites van derden te vinden, zoals de Vereniging van Eigenaren (VvE). Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. MVGM is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

Cookies, loggegevens en gebruikerscommunicatie
Cookies

Teneinde gebruikers van MVGM Websites in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van MVGM Websites, plaatst MVGM kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon) dan wel leest MVGM informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

MVGM maakt gebruik van onderstaande ‘ soorten cookies’:

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn ‘load balancing’ cookies en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browser sessie. Voor deze cookies is geen toestemming van de gebruiker nodig.

Cookies ter optimalisatie van de gebruikerservaring, de dienstverlening en de kwaliteit daarvan.

MVGM heeft de voorafgaande toestemming nodig van haar gebruikers alvorens gebruik te mogen maken van niet-functionele cookies. Een gebruiker geeft diens toestemming door de daarvoor bestemde mededeling op MVGM Websites aan te vinken.

Deze cookies worden gebruikt om bezoekers van de website(s) van MVGM en/of gebruikers van de dienstverlening van MVGM te kunnen voorzien van een verbeterde dienstverlening en gebruikerservaring. Deze cookies herinneren bijvoorbeeld nadat de browser sessie is afgelopen de loginnaam van een betreffende gebruiker opdat de gebruiker deze bij haar volgende bezoek aan het portaal niet opnieuw hoeft in te voeren (hiertoe slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe aanvraag hoeft in te vullen).

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Bij uw eerste bezoek op een van onze websites krijgt u de mogelijkheid om geen gebruik te maken van cookies.

Google Analytics
MVGM maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van MVGM Websites en diensten te kunnen analyseren. MVGM heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Hierbij is er voor gekozen slechts een deel van uw IP adres te registreren en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten van Google Inc. Google Analytics cookies geven MVGM informatie over het gebruik en navigatie binnen/tussen MVGM Websites en/of diensten. Deze informatie helpt MVGM om de indeling van MVGM Websites en diensten te verbeteren om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van MVGM Websites en/of diensten te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics.

Private logging

Wanneer u MVGM Websites opent, leggen onze servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt vanaf uw randapparatuur naar de server waarop de opgevraagde informatie zich bevindt wanneer u MVGM Websites bezoekt. Hiervan worden serverlogbestanden bijgehouden. Deze serverlogbestanden bevatten gegevens als uw webverzoek, IP-adres en informatie over de browser die wordt gebruikt zoals browsertype, browsertaal en de datum en tijd van uw verzoek (loggegevens).

Deze informatie wordt gebruikt om website statistieken samen te stellen en om een beeld te verkrijgen van populaire webpagina’s en welke derde websites naar onze sites linken. We hebben uitsluitend de intentie om deze gegevens - waaronder uw IP adres – te gebruiken om eventuele problemen met onze server te lokaliseren/ op te sporen of andere techische problemen met MVGM Websites en/of diensten en om misbruik daarvan op te sporen.

Communicatie en nieuwsbrieven
Wanneer u e-mail of andere berichten naar MVGM verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om en zolang nodig om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie).

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruiken wij uw MVGM Websites, geslacht en contactgegevens om u persoonlijk te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich zelf uitschrijven voor onze nieuwsbrief in uw account. MVGM zal registeren dat u zich voor de nieuwsbrief hebt afgemeld.

Social media

Op MVGM Websites zijn zogenaamde social media – knoppen opgenomen van Facebook, Google+ en Twitter. Met behulp van deze social media knoppen kun je ervoor kiezen om via je eigen social media account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een social media-knop klikt, kan door de betreffende social media dienst één of meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke social media websitepagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het privacyreglement van MVGM is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten. Zie ook onder het kopje ” Links naar websites van derden”.

Advertentie-cookies

Delen met derden
MVGM deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:

  • Als we dergelijke gegevens aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen moeten leveren met het doel de persoonsgegevens namens ons (MVGM) te verwerken. Deze derden treden dan op in de hoedanigheid van bewerker en mogen de gegevens alleen verwerken in opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;
  • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) uitvoering aan de met u gesloten overeenkomst en de bijbehorende voorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan, (c) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen, (d) de rechten, eigendom of veiligheid van MVGM, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of (e) als we daartoe uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen (‘informed consent’);
  • Als MVGM betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van zijn bedrijfsmiddelen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacy beleid.


MVGM zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

 

Beveiliging
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 

MVGM treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Als u bij MVGM een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. MVGM beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van MVGM die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

MVGM verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacyreglement. We blijven ons privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

Vragen en klachtbehandeling
Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door MVGM, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan MVGM, op de volgende manieren:

  • Via e-mail: compliance@mvgm.nl
  • Via telefoon: 088 432 4003 (tijdens werkdagen);
  • Post: Postbus 1800, 2280 DV Rijswijk

 

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

MVGM spant zich te goeder trouw in om haar gebruikers en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens en om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen of af te schermen als deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. MVGM zal de verzoeker vragen om zichzelf en de gevraagde gegevens die toegankelijk gemaakt, gecorrigeerd, verwijderd of afgeschermd moeten worden, te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. MVGM weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot gegevens die worden bewaard op back-uptapes). MVGM deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Een weigering is met redenen omkleed. In alle gevallen waarin MVGM toegang en correctie van gegevens mogelijk maakt, voert zij deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat MVGM als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aan te merken, zullen de kosten van het bovenstaande voor rekening van de betreffende opdrachtgever zijn.

Nieuwe ontwikkelingen/wijzigingen Privacy Reglement

Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien dit privacy reglement wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op MVGM Websites.