Algemene huurvoorwaarden

Uiteraard willen wij u als woningzoekende optimaal van dienst zijn. Om in aanmerking te komen voor één van onze huurwoningen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm waarbij uw bruto maandinkomen (inclusief vakantiegeld) minimaal gelijk dient te zijn aan 4 – 4,5 maal de huurprijs. U dient zelf in de woning te gaan wonen, in de huurcontracten staat dat u zichzelf moet inschrijven bij de gemeente op het adres van uw gehuurde woning.

Voor tweeverdieners geldt ten aanzien van het tweede salaris een andere inkomensnorm. Het tweede inkomen wordt dan in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de inkomensberekening. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Woningdelers

MVGM verhuurt woningen onder specifieke voorwaarden die kunnen verschillen per woningcomplex.

De woningen die MVGM verhuurt, zijn niet geschikt bevonden om verhuurd te worden aan woningdelers die geen duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Er zijn bijzondere woningcomplexen, indien van toepassing benoemen we dit op onze website, waar we verhuren volgens het friends-concept. Huurders kunnen in dit concept samenwonen met een vriend of vriendin waarbij beide partijen een eigen huurcontract hebben.

Uitzendkrachten

Indien u een uitzendkrachten bent, dan gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individuele situatie bekeken. Uitzendkrachten dienen minimaal 2 jaaropgaven aan te leveren van hun dienstverband, Fase B.

Zelfstandig ondernemers

Voor zelfstandig ondernemers gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Wij vragen u dan een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan te leveren en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen (minimaal van de laatste twee jaarcijfers). Daarnaast dient u er rekening mee houden dat u een bankgarantie (of waarborgsom, afhankelijk van de eisen van de opdrachtgever) ter hoogte van minimaal 2 maanden huur dient te overleggen vóór ondertekening van het huurcontract.

Gepensioneerden

Indien u gepensioneerd bent, ontvangen wij graag de meest recente jaaropgaven, die aantonen wat uw jaarlijkse bruto inkomsten zijn. Wij houden er rekening mee dat gepensioneerden circa 30% minder belasting betalen. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Eigen vermogen

Beschikt u over eigen vermogen? Dan mag u 10% van uw eigen vermogen bij uw bruto jaarinkomen optellen. Dit bedrag moet u aantonen door middel van bijvoorbeeld een kopie bankafschrift.

Aanvullende informatie

U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld een overzicht van Mijn UWV en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting. Een credit check is onderdeel van onze toewijzingsprocedure. De Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte zijn van toepassing op onze huurovereenkomsten.

Bij twijfel of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal uw individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden. Houd er dan rekening mee dat wij een waarborgsom of bankgarantie ter hoogte van 3 maanden huur vragen.

Recht om te weigeren

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. MVGM behoudt zich het recht voor om potentiële klanten -zonder opgave van redenen- voor een specifieke woning te weigeren.

Valsheid in geschrifte

Indien aspirant huurder(s) vervalste documenten aanleveren om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is MVGM genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (Artikel 225 van het Strafrecht).