Privacybeleid

(Laatst bijgewerkt 23 april 2024) MVGM en haar dochterondernemingen respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens van u nodig. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacybeleid leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op het ter beschikking stellen van informatie en content over onze dienstverlening op en het gebruik van de MVGM-websites: www.mvgm.nl, www.ikwilhuren.nu, www.mvgmbedrijfsmakelaars.nl, www.thejamescompany.nl, www.brightlot.nl, www.wooove.nl, www.optimusbuy.nl en www.watsonholmes.nl (hierna de “Websites”).

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de MVGM-groep is MVGM Holding B.V., De Bruyn Kopstraat 9K, 2288 EC Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister met nummer 857803384.

 1. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van vastgoedbeheer, waaronder VvE-beheer en huurbemiddeling. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, het realiseren van procesverbeteringen, waaronder het huurdersacceptatieproces, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de Website en het verzenden van emailnieuwsbrieven, en voor statistische- en analysedoeleinden, met het oog op managementinformatie ten behoeve van onszelf en onze cliënten en met het oog op de ontwikkeling van informatieproducten ten behoeve van derden. In deze informatieproducten wordt informatie alleen op geaggregeerd niveau verwerkt opdat deze niet tot natuurlijke personen is te verwerken.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en derden, zoals eigenaren van vastgoed en Verenigingen van Eigenaren. Voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies en webbeacons vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Het kan voorkomen dat wij u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek dat wij uit laten voeren door een verwerker. Wij gebruiken deze gegevens om onze service en dienstverlening te beoordelen en verbeteren. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Uw antwoorden delen wij alleen met onze opdrachtgevers en worden nooit openbaar gemaakt.

 1. Welke persoonsgegevens

Indien u de Website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • De naam van de browser die u gebruikt;
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • De serviceprovider waarmee u internettoegang hebt;
 • Het device dat u gebruikt;
 • Locatiegegevens;
 • Surfgedrag en acties.

Indien u zich registreert en/ of gebruik maakt van onze Diensten verwerken wij daarnaast de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Burgerlijke staat
 • IP-adres;
 • Documentnummer van uw paspoort of ID;
 • Type en nummer verblijfsvergunning;
 • Betaalgegevens;
 • Inkomensgegevens;
 • Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten.
 1. Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van vastgoedeigenaren, handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

 1. Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met eigenaren van vastgoed of verenigingen van eigenaren. Bij het aangaan van een huurovereenkomst wordt informatie soms uitgewisseld met handelsinformatiebureaus. Op het moment dat u huurder wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal, als onderdeel van het huurdersacceptatieproces, (automatisch) toetsen aan uw kredietwaardigheid en de Sanctiewet. De negatieve kredietscore en/of Sanctie check wordt zonder menselijke tussenkomst beoordeeld. De beoordeling wordt door het verhuurteam opgepakt en nogmaals beoordeeld. Na een negatieve beoordeling wordt de kandidaat huurder afgewezen en hierover persoonlijk geïnformeerd. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met eigenaren van vastgoed of verenigingen van eigenaren. Bij het aangaan van een huurovereenkomst wordt informatie soms uitgewisseld met handelsinformatiebureaus. Op het moment dat u huurder wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal, als onderdeel van het huurdersacceptatieproces, (automatisch) toetsen aan uw kredietwaardigheid en de Sanctiewet. Op basis van een negatieve kredietscore en/of Sanctie check, die zonder menselijke tussenkomst wordt beoordeeld, zal de kandidaat huurder worden afgewezen. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/. Zodra u een woninghuurder bent kan onze opdrachtgever ervoor kiezen om uw gegevens periodiek te toetsen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en Sanctiewet.

Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door ons (al dan niet ten behoeve van onze klanten) ingeschakelde opdrachtnemers, zoals onderhoudsbedrijven, ICT-dienstverleners of bijvoorbeeld deurwaarders. In het geval woningverhuur kunnen gegevens van vertrekkende woninghuurders worden gedeeld met woningzoekers. Gegevens van woningzoekers delen wij met vertrekkend huurder nadat woningzoeker is ingeloot voor een specifieke woning. Indien dergelijke opdrachtnemersverwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluiten we in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door MVGM in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en MVGM of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen MVGM en een derde, of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden.

 1. Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wij kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

 1. Uw rechten

U hebt het recht om MVGM te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om MVGM te verzoeken om de gegevens te wissen.

In bepaalde gevallen mag u ons vragen om een kopie van uw gegevens en om doorgifte van deze kopie aan een andere partij.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met MVGM per brief of email via de hieronder genoemde contactgegevens. MVGM neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wilt u bezwaar aantekenen over uw afwijzing met betrekking tot een woning, dan kan u contact opnemen met onze compliance afdeling via [email protected].

 1. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via:

MVGM Holding B.V.
Afdeling Compliance
E: [email protected]
T: 088-4324027
Bezoekadres: De Bruyn Kopsstraat 9K | 2288 EC RIJSWIJK
Correspondentieadres: Postbus 1800 | 2280 DV RIJSWIJK
KvK-nummer: 69252610