Voorwaarden

Persoonlijke gegevens

 1. De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk om te beoordelen of aanvrager in aanmerking kan komen voor het huren van een bij onze organisatie in beheer zijnde woning.
 2. De door aanvrager verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.
 3. Aanvrager en zijn of haar partner is ermee bekend dat de gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en geeft hierbij toestemming om, indien van toepassing, de verstrekte gegevens ter kennis van de betreffende gemeente te stellen in het kader van de centrale registratie van woningzoekenden.
 4. Indien de inschrijving resulteert in een huurovereenkomst is de aanvrager en zijn of haar partner ermee bekend, en stemt erin toe, dat de verstrekte gegevens geheel of gedeeltelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst bij de beheerder en / of eigenaar van het gehuurde geadministreerd en gearchiveerd worden. De verstrekte gegevens zullen slechts worden gebruikt voor zaken die direct of indirect verband houden met de gesloten huurovereenkomst.
 5. Door ondertekening, dan wel digitale verzending van deze inschrijving, machtigt de aanvrager de vastgoedmanager / verhuurder om een risico analyse uit te laten voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag van de aanvrager. Aan deze risicoanalyse zijn geen kosten voor de aanvrager verbonden. Aanvrager is ermee bekend dat de resultaten van de risico analyse voor verhuurder aanleiding kunnen geven om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, dan wel hier nadere voorwaarden aan te stellen.

Inschrijving

 1. De inschrijving geeft een ingeschrevene recht op toegang tot het actuele huuraanbod van MVGM Wonen alsmede de mogelijkheid om digitaal te reageren op woningen.
 2. Diverse gemeenten hanteren een verschillend huisvestingsbeleid. Leest u daarom allereerst de toewijzingscriteria van de voor u in aanmerking komende gemeente(n) door. Deze informatie is beschikbaar bij de betreffende gemeente(n). Dit voorkomt dat u zich voor een bepaalde woning bij ons gaat inschrijven, terwijl de toewijzing via de gemeente geschiedt of niet mogelijk is.
 3. De ingeschrevene is op de hoogte van de financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor een huurwoning bij MVGM Wonen en heeft daarom geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfbedrag á 36 euro wanneer zij niet aan deze voorwaarden blijkt te voldoen.
 4. De inschrijving kan alleen in behandeling worden genomen indien deze volledig is ingevuld en nadat alle gevraagde verklaringen door vastgoedmanager / verhuurder zijn ontvangen.
 5. De inschrijving is geldig gedurende een periode van één jaar, waarbij de dag van betaling van het inschrijfgeld á 36 euro als ingangsdatum geldt. Verlenging vindt alleen plaats op verzoek van de aanvrager.
 6. De inschrijving eindigt automatisch na afloop van deze periode. Hiervan ontvangt de ingeschrevene digitaal bericht.
 7. MVGM Wonen is gerechtigd de inschrijving zonder nadere in gebrekstelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/ of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de ingeschrevene één of meer verplichtingen, waaronder betaling van het inschrijfgeld, juiste invoer van gegevens en het voldoen aan de inkomensnorm jegens MVGM Wonen niet, niet behoorlijk, of niet volledig nakomt. MVGM Wonen zal alsdan geen gehele dan wel gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld verschuldigd zijn.
 8. Na de inschrijving ontvangt de ingeschrevene de persoonlijke inloggegevens voor ikwilhuren.nu.
 9. De ingeschrevene ontvangt na het inschrijven digitaal per mail updates van het nieuwe woonaanbod van MVGM Wonen wat binnen zijn of haar opgegeven zoekprofiel past.
 10. In alle e-mail uitingen zoals genoemd in punt 9 wordt een zogenoemde uitschrijflink opgenomen, zodat de ingeschrevene zich kan afmelden. Wanneer de ingeschrevene geen (e)mails en/of andere uitingen meer van MVGM Wonen wenst te ontvangen, kan ingeschrevene dit langs elektronische weg meedelen aan [email protected].
 11. MVGM Wonen behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden Inschrijving, inschrijvingsvereisten en tarieven van inschrijving te wijzigen of aan te passen.
 12. Het ingeschreven staan als woningzoekende bij MVGM Wonen vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) woonruimte.
 13. Aan de ondertekening dan wel digitale verzending van het inschrijfformulier kan geen recht op toewijzing van een woning/ garage worden ontleend.
 14. Wanneer er zich voor de inschrijving relevante wijzingen in uw privé en/of werk situatie optreden, verzoeken wij u dit ons schriftelijk mede te delen.
 15. Indien er bij de huuropzegging van de woning een kandidaat wordt voorgedragen kan MVGM Wonen de toewijzing niet garanderen.

Verhuring

 1. Indien aanvrager de aangeboden woonruimte heeft geaccepteerd gaat de aanvrager ermee akkoord dat terzake een huurovereenkomst wordt gesloten met een looptijd van in principe 12 maanden.
 2. Omdat het houden van huisdieren en het bespelen van muziekinstrumenten nogal eens aanleiding kan geven tot overlast kunnen er in de huurovereenkomst bepalingen zijn opgenomen, die hieraan enige beperkingen opleggen. Indien zulks op uw situatie van toepassing is gelieve u zich voor acceptatie van de huuraanbieding ervan te overtuigen dat één en ander later niet tot problemen kan leiden.
 3. Voor zelfstandigen gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. Indien u een zelfstandig ondernemer bent, dient een bankgarantie van minimaal 2 maanden verstrekt te worden vóór ondertekening van het huurcontract. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uitreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen van de afgelopen 2 jaar.

Toepasselijk recht

Op alle in het kader van de inschrijving ontstane relaties tussen MVGM en ingeschrevenen is het Nederlands recht van toepassing.

Tarief inschrijving

MVGM behoudt zich het recht voor het tarief te wijzigen. Het dan geldende tarief na wijziging zal in de plaats komen van het in deze voorwaarden genoemde bedrag van 36 euro.